Villkor

Priser och betalning
Varje vara anges med pris exklusive moms. I varukorgen och kassan visas vad den totala kostnaden blir inklusive moms.

Ångerrätt
Du kan ångra ditt köp endast om din beställning inte har behandlats eller skickats av oss. Vid statusuppdatering av din order får du ett meddelande via angiven e-mail så du enkelt kan följa din beställning. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Om avtalet gäller en specialtillverkad vara – eller en vara som fått en tydlig personlig prägel gäller ej ångerrätt.

Privatpolicy
När du lägger din beställning hos oss uppger du dina person/företagsuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post.

Leveranser
Varorna skickas direkt från fabrik och du kan komma att få flera leveranser från samma beställning. Skulle en vara behöva extra tid för leverans så kontaktar vi dig för att bekräfta det.

Godkännande av vara
Det är köparens skyldighet att besiktiga varan direkt vid leverans. Föreligger fel eller brist skall detta omedelbart underrättas säljaren, om inte så äger kunden ej rätt att påtala felet eller bristen. Om varan är skadad så skriv inte på leveransen utan ring oss direkt då det troligen är en fraktskada.

Garantier och service
1. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GARANTI

1.1 Garantin gäller under förutsättning att skada inte inträffar och anmäls senare än 1 år efter det att maskinen levererats.

1.2 Garantin gäller ej i det fall andra komponenter än medföljande originaldelar använts, eller om montering skett av obehörig fackman. Behövs reparation inom garantitiden så skall alltid detta godkännas av säljaren annars gäller ej garantin.

1.3 Vid behov av inkoppling av el i eller till maskinen skall dessa utföras av behörig fackman.

1.4 Vid skada skall Butiksutrustning i Sverige AB omgående, eller senast inom åtta dagar efter skadans uppkomst och innan reparationsåtgärder vidtas, beredas tillfälle att undersöka skadan. Skulle ej så ske gäller ej garantin.

1.5 Åtgärder kan komma att vidtas i syfte att minska eller avhjälpa skada, detta gäller ej som medgivande ur garantisynpunkt. Förhandlingar om ersättning innebär ej avstående från invändning om skadeanmälan ej lämnats i rätt tid enligt punkt 1.4 eller varit sakligt ogrundad eller bristfällig.

2. GARANTINS INNEHÅLL OCH FULLGÖRANDE

2.1 Butiksutrustning i Sverige AB:s ansvarsskyldighet omfattar kostnadsfritt utbyte av reservdelar, vilka kan härledas till produktionsfel. Indirekta följdskador såsom nyttjande- och produktionsbortfall, driftstopp och driftsuppehåll, värdeminskning och andra indirekta följdskador, omfattas ej av garantin.

2.2 Butiksutrustning i Sverige AB förbehåller sig rätten att efter eget val anlita fackkunnigt företag för att åtgärda eventuella skador.

2.3 Skulle garantin tagas i anspråk under garantitiden, förlängs därmed inte garantitidens totala varaktighet.

2.4 Muntliga sidoavtal gäller ej.

3. ÖVRIGA VILLKOR

3.1 Skador eller fel som orsakats av yttre omständigheter, exempelvis brand, vatten, åsknedslag m.m, omfattas inte av denna garanti.

3.2 Garanti gäller ej om man inte följt instruktionsanvisningar eller fel förorsakade av ingrepp i maskinen av icke behörig fackman.

3.3 Skador som inträffat vid leverans omfattas inte av garantin, utan skall reklameras till fraktbolaget. Se “Godkännande av vara” ovan.